Spatial modelling of soil organic carbon in Senegal
The project ended up with a method for spatial modelling of carbon using the Century model and the user friendly interactive i_Century.

Download a copy: Carbon Thesis

Abstract
Dansk/Danish
Rumlig modellering af jordens organiske kulstof pulje ved at koble Century of GIS

Den grønne udviklingsmekanisme (Clean Development Mechanism) under Kyoto protokollen vil i den nærmeste fremtid sandsynligvis inkludere mu- ligheder for projekter til lagring af organisk kulstof i jord. I den forbindelse er rumlig modellering essentiel i et forsøg på at estimere potentialer for kulstof lagring på regional skala.
Dette speciale præsenterer en metode til at koble den punkt baserede dy- namiske modellen, Century Soil Organic Matter model, sammen med en rumlig database (GIS). Metoden er blevet udviklet med en såkaldt løs kobling understøttet af eksisterende og nyudviklede teknikker til automatiser- ing af den rumlige modellering. Metoden har muliggjort raffinerede bereg- ninger af historiske, nutidige og fremtidige kulstof puljer på regional skala. I forbindelse med ændrede arealanvendelser har metoden ligeledes muliggjort en udforskning af fremtidige scenarier for lagring af kulstof i jord.
Metoden er blevet afprøvet i et 10.000 km2 stort område i det nordlige semi- aride Senegal. Resultaterne viser at CO2 udslip i forbindelse med ændrede arealanvendelser er betydningsfulde i det senegalesiske CO2 regnskab. En forbedring af landbrugs praksis vil bidrage til at nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren og samtidig forbedre grundlaget for fdevareproduktion og bekæmpe rkenspredning. I forbindelse med CDM er det dog ikke rentabelt for den lokale landbrugsbefolkning at konvertere deres landbrugsjorde til naturlig vegetation idet kulstofpriserne på markedet er for lave.

Nøgleord: rumlig modellering, skala, Century, Senegal, kulstof lagring, GIS
Engelsk/English
Spatial modelling of soil organic carbon by linking Century and GIS

The Clean Development Mechanism under the Kyoto protocol may provide options for soil carbon sequestration projects in the near future. In that connection spatial modelling is essential in an attempt to estimate carbon sequestration potentials at a regional scale.
This thesis presents a method for coupling the point based dynamic model, the Century Soil Organic Matter model, with a spatially explicit database (GIS). The method has been conducted in a loose coupling assisted with existing and newly developed techniques for automating the spatial modelling. The method has enabled re ned regional estimates of historical, present and future carbon stocks. Likewise the method has made it possible to explore future scenarios for sequestering carbon in relation to land use changes. The method has been tested in a 10.000 km2 region in the northern semi- arid Senegal. The results suggest that the emissions from land use changes do make up a substantial part of the Senegalese CO2 emissions. Improving land management will contribute to mitigating CO2 from the atmosphere and simultaneously improve the basis for food production and combat de- serti cation. In connection with the CDM, however, the low market prices for carbon do not provide an economical basis for encouraging the local agrarian population to convert from cultivating their lands to leaving them as natural vegetation.

Keywords: spatial modelling, scale, Century, Senegal, carbon sequestration, GIS